Regres za letni dopust 2012

Vsem delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta, mora delodajalec v skladu z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) izplačati regres za letni dopust.

Minimalna višina regresa je določena z minimalno plačo, ki velja na ravni države, kar pomeni, da je višina regresa za leto 2012 omejena navzdol z bruto zneskom 763,06 EUR.

Znesek regresa, ki ni podvržen obračunu prispevkov znaša okrog 1.050 EUR bruto (70% povprečne bruto plače), od katerega je potrebno  obračunati dohodnino (41. člen ZDoH). Prispevki za socialno varnost se obračunajo le v delu, ki presega navedeni znesek regresa.

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa se lahko določi kasnejši rok izplačila regresa, če nastopi nelikvidnost delodajalca, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Kdaj delavec pridobi pravico do izplačila regresa?

V skladu s 161. členom ZDR delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti krajši od šestih mesecev, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega delovnega časa.

Delavec, ki dela s krajšim delovnim časom, ima pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju štirih tednov, pravico do regresa za letni dopust pa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Delavci, ki delajo krajši delovni čas na podlagi invalidskega in pokojninskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za starševsko varstvo imajo pravico do letnega dopusta v višini minimalno štirih tednov in celotnega regresa za letni dopust.

Delodajalcu se v skladu z Uredbo o povračilih  stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur.l.RS 140/06 in 76/08) obračunan in izplačan regres v celoti prizna kot odhodek (35.čl. ZDDPO-2).

Deli s prijatelji