Zakon o uravnoteženju javnih financ - ZUJF

V Uradnem listu RS, št. 40/2012 je bil dne 30. 5. 2012 objavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF, ki je pričel veljati naslednji dan po objavi, to je 31. 5. 2012. Najpomembnejše spremembe davčne zakonodaje prikazuje naslednja preglednica.

Davek sprememba ali dopolnitev oz. nova dajatev Pričetek uporabe Obdobje veljavnosti Opis spremembe ali dopolnitve oz. nove dajatve Davčna stopnja
Zakon o dohodnini ZDOH-2 01.01.2013 neomejena veljavnost 118. člen Sprememba mejnega zneska neto davčne osnove med drugim in tretjim razredom v letni dohodninski lestvici. Meja med drugim in tretjim razredom dohodninske lestvice se dvigne iz 15.681 na 18.534 eur. Mejni zneski neto davčnih osnov v lestvici iz 118. člena ZUJF se uskladijo v mesecu decembru tekočega leta za naslednje leto (prva uskladitev se opravi za leto 2013 v mesecu decembru 2012).
začasni ukrep za leti 2013 in 2014 199. člen Za leti 2013 in 2012 se uvede četrti dohodninski razred. Uvaja se nov četrti dohodninski razred z dodatno st. dohodnine 50 %, za letno neto davčno osnovo nad 69.313 eur. Znesek neto davčne osnove se uskladi v mesecu decembru tekočega leta za naslednje leto (prva uskladitev se opravi za leto 2012 v mesecu decembru 2012).
Zakon o dohodnini ZDOH-2 01.01.2013 neomejena veljavnost 119. člen Sprememba stopnje dohodnine za dohodek iz kapitala 119. in 238. člen Pri dobičku iz kapitala se za prvih pet let imetništva kapitala dvigne stopnja iz 20 % na 25 % .
Stopnja dohodnine od obresti in dividend se dvigne iz sedanjih 20 % na 25 %.
Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov - ZDDOIFI 01.01.2013 neomejena veljavnost 120. in 239. člen Sprememba stopnje davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov Stopnja davka od dobička od odsvojitve IFI se za čas imetništva IFI od drugega do konca petega leta iz 20 % dvigne na 25 %.
Dodatni davek na motorna vozila (dopolnitev ZDMV) prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zakon uveljavljen - 1. 7. 2012 neomejena veljavnost od 123. do 127. člena: uvedena dodatna obveznost iz naslova DMV v obliki dodatnega davka-pribitka, ki je odvisna od prostornine motorja, za osebna motorna vozila (med katere sodijo tudi bivalna vozila) od 2.500 cm3 in za motorna kolesa, trikolesa ter štirikolesa od 1.000 cm3 za osebna motorna vozila (tudi bivalna vozila): prostor. v (cm3) (%) pribitek Do 2.499 0 od 2.500 – 2.999 8 nad 3.000 – 3.499 10 nad 3.500 – 3.999 13 nad 4.000 16 za motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa: Do 999 0 Od 1.000 5
Koncesijska dajatev od prejemkov, izplačanih dijakom in študentom. prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je zakon uveljavljen - 1. 6. 2012 neomejena veljavnost 129. - 132. člen: Davčna osnova je fakturiran prihodek od dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom za pretekli mesec. Davčni zavezanci so organizacije oziroma delodajalci, ki na podlagi koncesijske pogodbe posredujejo začasna in občasna dela za dijake in študente. 130.člen Koncesijske dajatve se obračunajo po 23 %. Do 31. 12. 2012 se 63 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve nakaže v proračunski sklad ministrstva, pristojnega za delo in 17,4 % za delovanje ŠOS, organizaciji se priznajo stroški v višini 19,6 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve. Od 1. 1. 2013 se 67 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve nakaže v proračunski skladu ministrstva, pristojnega za delo in 16,5 % za delovanje ŠOS, organizaciji se priznajo stroški v višini 16,5 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve.
Dodatni davek od plovil 01.01.2013 neomejena veljavnost 121. do 123. člen: Prihodki od dodatnega davka od plovil pripadajo proračunu RS, medtem, ko je osnovni davek na vodna plovila prihodek občinskih proračunov. Pri dodatnem davku je davčna obveznost za plovila nad 5 do 8 m nižja kot pri osnovnem davku za vodna plovila, za plovila nad 12 m pa je davčna obveznost enaka tako pri osnovnem kot pri dodatnem davku. 121. in 122. člen (lestvica in znižanje davčne osnove): Dodatni davek se ugotovi na način, kot je določen s 5. členom ZDVP, pri čemer se za določitev davčne obveznosti upoštevajo naslednji zneski: - za dolžino plovila od 5-8m je splošna obveznost 2,00 eur, obveznost za vsak meter plovila je 0,50 eur in obveznost za vsak kilovat moči pogna 0,10 eur - za dolžino plovila od 8-12m je splošna obveznost 10,00 eur, obveznost za vsak meter plovila je 2,00 eur in obveznost za vsak kilovat moči pogna 1,00 eur - za dolžino plovila nad 12m je splošna obveznost 20,00 eur, obveznost za vsak meter plovila je 3,50 eur in obveznost za vsak kilovat moči pogna 2,00 eur. Zniža se davčna obveznost glede na življenjsko dobo plovila za 5 % za vsako dopolnjeno leto starosti plovila, vendar preostanek davčne obveznosti ne sme bit nižji od 50 % davčne obveznosti za novo plovilo. Črta se določba o znižanju davčne obveznosti za vsako leto starosti plovila in starosti pogona.
Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč - nov davek naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS - 31. 5. 2012 neomejena veljavnost 133. do 140. člen: Zavezanec za davek je prodajalec zemljišča, ki se ob odsvojitvi šteje za zemljišče za gradnjo stavb. Davčna osnova je razlika med vrednostjo zemljišča ob odsvojitvi, zmanjšano za stroške odsvojitve, in vrednostjo zemljišča ob pridobitvi, povečano za stroške pridobitve. Za stroške pridobitve oziroma odsvojitve se smiselno uporablja ZDoh-2. - pridobitev podatkov, potrebnih za odmero od GURS (iz registra nepremičnin), od občin (potrdilo o spremembi namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb) 138. člen: -25 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo manj kot eno leto -15 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo 1 do manj kot 3 leta -5 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo od 3 do vključno 10 let
Davek na nepremično premoženje večje vrednosti - nov davek naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je 31. 5. 2012 druga polovica leta 2012 in še za leti 2013 in 2014 189. do 196. člen in 244. člen (prehodna določba): Obdavčijo se nepremičnine na območju RS, kot so po stanju na dan 1.1. (za odmerno leto 2012 na dan prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ZUJF) leta, za katero se davek odmerja, določene v registru nepremičnin, ki pripadajo istemu lastniku, kadar njihova skupna vrednost znaša najmanj 1 mio € Davčni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki je na dan 1.1. (za odmerno leto 2012 na dan prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ZUJF) leta, za katerega se davek odmerja evidentirana v registru nepremičnin kot lastnik nepremičnin Davčna osnova je seštevek posplošene tržne vrednosti nepremičnin v lasti istega lastnika, ki so pripisane nepremičninam v registru nepremičnin na dan 1.1. (za odmerno leto 2012 na dan prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ZUJF) leta, za katerega se davek odmerja - pridobitev podatkov potrebnih za odmero od GURS (iz registra nepremičnin) 194. člen: 0,5 %, kadar znaša davčna osnova od 1 mio do 2 mio eur in 1,0 %, kadar znaša davčna osnova nad 2 mio eur, za leto 2012 se davčna obveznost zmanjša za 50 %

 

Povzeto po http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6502/Preglednica_sprememb_d...

Deli s prijatelji