Davek na nepremičnine

Zakon o davku na nepremičnine je začel veljati 1. januarja 2014. Z uveljavitvijo zakona so končana dolgoletna prizadevanja za sistemsko ureditev tega področja in odpravljene neenakopravne obravnave istovrstnih nepremičnin.  Vsi subjekti so tako postavljeni v enakopraven položaj.

Dosedanji sistem obračunavanja dajatev od premoženja oziroma nepremičnin v Sloveniji je bil zastarel, neenoten, nekonsistenten, nepregleden in neprilagojen novim ekonomskim razmeram. Glavni problemi so bili različno določanje zavezancev za plačilo, neenotne metode določanja davčne osnove, veliko število različnih, pogosto med seboj nepovezanih izjem in olajšav ter nepopolnost nepremičninskih evidenc.

Z uvedbo davka na nepremičnine so prenehali veljati:

 • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
 • davek od premoženja,
 • pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
 • začasni davek na nepremično premoženje večje vrednosti.

Davek na nepremičnine je torej nadomestil vse štiri dajatve, tako z vidika zagotavljanja ustreznih prihodkov občin kot z vidika celovite sistemske rešitve obdavčenja lastništva na nepremičninah.

Kaj storite, ko prejmete obvestilo o vrednosti vaše nepremičnine?

Po prejemu obvestila, ki ga bo Geodetska uprava RS predvidoma do 1. februarja 2014 poslala vsem lastnikom nepremičnin in bo vsebovalo podatke o vaših nepremičninah, njihovi posplošeni tržni vrednosti, pripisani informativni podatek o davčnih stopnjah ter izračunani davek na nepremičnine:

 • najprej preverite pravilnost podatkov o vaši nepremičnini
 • če podatki niso pravilni, jih spremenite prek aplikacije e-prostor  ali obiščite geodetsko pisarno  (podatke bo možno spreminjati do 31. marca 2014)

Kaj storite, ko prejmete odločbo o odmeri davka?

Po prejemu odločbe Davčne uprave RS o odmeri davka na nepremičnine, ki jo bodo lastniki nepremičnin prejeli do konca maja 2014, bodo zavezanci plačali davek v sledečih obrokih :

 • do 50 evrov v enem obroku,
 • od 50 do 200 evrov v dveh obrokih,
 • od 200 do 400 evrov v treh obrokih,
 • nad 400 evrov v štirih obrokih.
 • Roki za plačilo -  za fizične osebe:
  • 1. obrok – 16. 8. 2014
  • 2. obrok – 15. 9. 2014
  • 3. obrok – 15. 10. 2014
  • 4. obrok – 15. 11. 2014

 

Kako izračunati davek na nepremičnine?

Podatki, ki bodo v registru nepremičnin evidentirani na dan 1. aprila 2014, bodo uporabljeni za odmero davka za leto 2014. V aplikaciji e-prostor  na Geodetski upravi RS preverimo, kolikšna je posplošena tržna vrednost naše nepremičnine. Davek v letu 2014 plačamo od 80 % vrednosti stanovanjske nepremičnine, zato najprej izračunamo novo osnovo. Od tega bodo vsi tisti, ki imajo v svoji stanovanjski nepremičnini prijavljeno stalno prebivališče plačali davek po stopnji 0,15 %.

 Primer: Če gre za stanovanjsko nepremičnino z vrednostjo 100.000 EUR, davek izračunamo po sledečem postopku:

80 % od 100.000 evrov = 80.000 evrov; 80.000 evrov delimo s 100 in pomnožimo z 0,15; davek znaša 120 evrov Enak davek boste plačali, če imate v evidenci trga nepremičnin v letu 2013 najmanj šest mesecev evidentiran najemni pravni posel neprofitne oddaje ali oddajanje na prostem trgu (tržni najem). Če je vaše stanovanje ali hiša prazna, pa boste plačali davek po stopnji 0,5 %, kar pomeni da davek znaša 400 evrov. Dodatne informacije na http://www.vlada.si/teme_in_projekti/nepremicnine_in_davek/

Vir: GURS

Deli s prijatelji