Novost pri plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje

V nadaljevanju izpostavljamo zlasti spremembe pri spremenjenem plačilu prispevkov za zavezance pri dopolnilni dejavnosti, povečanje osnove za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje pri zasebnikih in spremenjeno obdavčitev pri izplačilih avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, sejnin itd.

1. Spremembe pri plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Sedanja ureditev za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic predvideva plačevanje prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, in sicer v višini 0,30 % od bruto povprečne plače (4,55 € na mesec).

Za zavarovance iz 10. točke 17. člena ZZVZZ (osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic) se s spremembo četrte alineje drugega odstavka 55. člena ZZVZZ uvaja nova stopnja prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Te osebe bodo za obračunsko obdobje od 1. februarja 2014 dalje plačevale navedeni prispevek v višini 0,53 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta (8,1 evrov na mesec). S spremembo prispevne stopnje se na ta način izenači s prispevno stopnjo za poškodbo pri delu in poklicno bolezen za večino primerljivih kategorij zavarovancev.

Ureditev pred uveljavitvijo novele ZZVZZ-M Ureditev po uveljavitvi novele ZZVZZ-M (od februarja 2014 dalje)
Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (10. točka 17. člena ZZVZZ)
Plačujejo prispevek za poškodbe pri delu: mesečno 0,30 % od bruto povprečne plače v oktobru preteklega leta (v letu 2013 4,55 EUR na mesec). Plačujejo prispevek za poškodbe pri delu: mesečno 0,53 % od bruto povprečne plače v oktobru preteklega leta.
  Plačujejo tudi novi prispevek za zdravstveno zavarovanje: mesečno 6,36 % od zneska 25 % bruto povprečne plače v oktobru preteklega leta.

 

Na podlagi 10. člena novele ZZVZZ-M pa se s 55.a členom ZZVZZ tudi za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, uvaja novi prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Ta prispevek bodo osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačevale za obračunsko obdobje od 1. februarja 2014 dalje, od osnove v višini 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta.

2. Določitev najnižje osnove za zavarovance iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti – zavarovance iz 5. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

Sedanja ureditev za osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic predvideva plačevanje prispevka v višini 13,45 % od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki so jo izberejo sami (vsaj 105 evrov na mesec, v povprečju plačujejo 118 evrov na mesec).

S spremembo drugega odstavka 51. člena ZZVZZ je določeno, da osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini in glavni poklic - zavarovanci iz 5. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (samostojni podjetniki posamezniki, druge osebe, ki opravljajo dejavnost), za obračunsko obdobje od 1. februarja 2014 dalje plačujejo prispevke od bruto pokojninske osnove, ki ne sme biti nižja od 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (vsaj 123,11 evrov na mesec**). Minimalna osnova se tako zvišuje glede na sedanjo, ki je enaka minimalni plači. To pomeni, da bodo navedeni zavarovanci, katerih zavarovalna osnova bo v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določena v znesku, nižjem od 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, od tega zneska plačevale le prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za starševsko varstvo ter za zaposlovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje pa bodo plačevale od zneska 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

** Trenutno zadnja znana povprečna letna plača zaposlenih v RS, preračunana na mesec, se nanaša na leto 2012. Povprečna letna plača zaposlenih v RS za leto 2013 bo objavljena 15. 2. 2014, po objavi pa bo popravljena tudi višina mesečnega prispevka.

Ureditev pred uveljavitvijo novele ZZVZZ-M Ureditev po uveljavitvi novele ZZVZZ-M (od februarja 2014 dalje)
Osebe, ki opravljajo dejavnost kot edini in glavni poklic (5. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ)
Osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje (skupna stopnja prispevkov je 13,45 %) je zavarovalna osnova po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje (skupna stopnja prispevkov je 13,45 %) je zavarovalna osnova po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec.

 

3. Uvedba novega prispevka za zdravstveno zavarovanje za osebe, ki prejemajo dohodek na podlagi drugega pravnega razmerja (novi 55.a člen ZZVZZ)

Z dodano novo določbo 55.a člena ZZVZZ se s 1. februarjem 2014 uvaja prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje (to je iz bruto dohodkov) po stopnji 6,36 % od dohodkov, ki jih osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje, dosegajo v okviru drugega pravnega razmerja. Za obračun tega prispevka morajo biti hkrati izpolnjeni trije pogoji:

  • prejemnik dohodka na podlagi tega dohodka ni zavarovan po prvem odstavku 15. člena ZZVZZ,
  • prejemnik dohodka je oseba zavarovana po 15. členu ZZVZZ ali je oseba, ki je skladno z 20. členom ZZVZZ zavarovana kot družinski član po osebi, ki je zavarovana po 15. členu ZZVZZ,
  • plačilo se na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek, ki ni dohodek oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek.

Iz obveznosti za plačilo novega prispevka so izvzeti dohodki dijakov in študentov za opravljeno delo na podlagi napotnice preko študentskega servisa, ker so ti izvzeti iz uporabe 55.a člena ZZVZZ - dohodki iz 6. točke 17. člena ZZVZZ. S tem na novo določenim prispevkov se tako upošteva načelo »vsak prihodek šteje« in posameznikovo ekonomsko moč. Njegov namen je zaobjeti tudi vse tiste aktivne dohodke, ki so do sedaj bili obravnavani z vidika plačevanja prispevkov kot pavšali.

Če dohodek izplača plačnik davka, se izračun prispevka opravi v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazcu). Če dohodek iz drugega pravnega razmerja izplača oseba, ki se ne šteje za plačnika davka, navedeni prispevek v skladu z 19. členom novele ZZVZZ-M ugotovi davčni organ z odločbo, s katero izračuna akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačuje prispevek. Zavezanec – prejemnik dohodka mora prispevek plačati v roku in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačuje prispevek. Če se akontacija dohodnine od tega dohodka v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, ne odmeri, prispevek ugotovi davčni organ enkrat letno z odločbo, ki jo izda najkasneje 31. januarja tekočega leta za prete prispevek plačati v 30 dneh od vročitve odločbe. Obračun obveznosti za prispevke za zdravstveno zavarovanje po novem velja za vse osebe, ki prejmejo dohodek pod zgoraj navedenimi pogoji:

  • fizična oseba, ki je v delovnem razmerju pri delodajalcu A, opravlja na podlagi podjemne pogodbe delo tudi za delodajalca B,
  • fizična oseba, ki opravlja delo opredeljeno po 4. točki 2. odstavka 37. člena ZDoh-2 (avtorski honorarji ustvarjeni v delovnem razmerju), saj ne gre za dohodek iz delovnega razmerja,
  • samozaposlena oseba, ki opravlja na podlagi podjemne pogodbe delo v odvisnem razmerju tudi za delodajalca C – dohodek ni vključen v osnovo za obračun prispevkov iz naslova samozaposlitve,
  • družbenik – poslovodja je zavarovan po podlagi 040 in opravlja na podlagi podjemne pogodbe delo za družbo C, v kateri ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje po podlagi 040,
  • oseba je zavarovana po podlagi 048 in opravlja delo na podlagi podjemne pogodbe,
  • upokojenec, ki opravlja delo, 
  • dijaki in študenti, ki ne opravljajo dela na podlagi napotnice.

Plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje po novem 55.a členu ZZVZZ zavarovancu (prejemniku dohodka) ne daje nobenih dodatnih pravic. Skladno z novim drugim odstavkom 31. člena ZZVZZ se osnove za plačevanje prispevkov iz 55.a člena ZZVZZ ne vštevajo v osnovo za nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela. Vir: ZZZS

 

Deli s prijatelji