Vsebina potnega naloga

Davčni organ za verodostojnega prizna tudi poljubni obrazec potnega naloga, ki ga pripravi podjetje samo, vendar mora vsebovati določene elemente oziroma mora biti sestavljen iz dveh delov, in sicer naloga za službeno potovanje in obračuna potnih stroškov. Nalog za službeno potovanje mora vsebovati:

 • zaporedno številko izdanega potnega naloga in datum izdaje,
 • jasno navedeno osebo, ki opravi službeno pot, njeno delovno mesto in naslov bivanja,
 • jasno mora biti naveden datum potovanja z uro začetka potovanja,
 • naveden mora biti namen službenega potovanja, najbolje na podlagi dokumenta (odločbe, spisa) o namenu potovanja,
 • naveden mora biti kraj potovanja,
 • naveden mora biti kratek opis naloge in dela na službeni poti,
 • jasno mora biti naveden čas (ure, dnevi) trajanja potovanja,
 • na nalogu za službeno potovanje mora odredbodajalec jasno odobriti uporabo prevoznih sredstev (osebni ali službeni avtomobil, letalo, avtobus),
 • jasno mora biti naveden plačnik potnih stroškov,
 • v potnem nalogu mora biti opredeljena višina dnevnice in morebitnih posebnih dodatkov,
 • če se izplačuje predujem za službeno potovanje, je višino treba zabeležiti v potnem nalogu.
 • nalog za službeno potovanje mora podpisati odredbodajalec.

Obračun potnih stroškov mora vsebovati:

 • ime in priimek predlagatelja obračuna potnih stroškov,
 • datum odhoda na službeno pot,
 • datum prihoda s službene poti,
 • navedena odsotnost, izražena v dnevih in urah,
 • število dnevnic,
 • vrednost ene dnevnice,
 • skupna vrednost dnevnic,
 • prevozni stroški (vozovnice javnih prevoznih sredstev oziroma kilometrina),
 • drugi stroški (na primer parkirnina, cestnina, telefonski stroški, stroški prenočitev, vse to, če odredbodajalec take stroške pri odredbi službenega potovanja tudi odobri). Te priloge pomenijo tudi verodostojno dokumentacijo za priznanje teh stroškov.

K obračunu opravljenega službenega potovanja je treba predložiti še poročilo o opravljeni službeni poti oziroma nalogi, ki jo je odredbodajalec naložil nosilcu potnega naloga. Obračun potnega naloga mora overiti odredbodajalec, ki hkrati odobrava izplačilo vseh stroškov potovanja. Obračun potnih stroškov podpišeta predlagatelj računa in likvidator, ki je pri odredbodajalcu odgovoren za nadzor takih podatkov. Pri obračunu potnih stroškov mora biti jasno navedeno tudi izplačilo (prek blagajne ali na bančni račun nosilca potnega naloga). Vir: OZS  

Deli s prijatelji