Poslovne knjige vodimo za pravne osebe kot tudi za samostojne podjetnike in obrtnike.

Naše stranke se ukvarjajo z najrazličnejšimi dejavnostmi, kot so: trgovina, gostinstvo, storitvene dejavnosti itd.

Poslovne knjige vodimo  po sistemu dvostavnega kot enostavnega knjigovodstva.

Pri svojem delu se skušamo strankam kar najbolj prilagoditi in pri tem zagotavljamo popolno varnost in tajnost podatkov.

Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva. Pod računovodske storitve sodijo zlasti:

 1. Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 2. Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 3. Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov
 4. Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za FURS in ZPIZ
 5. Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 6. Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 7. Obračun davka na dodano vrednost
 8. Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 9. Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 10. Izdelava davčne bilance
 11. Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja
 12. Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest.)
 13. Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 14. Računovodske analize poslovanja
 15. Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 16. Druge računovodske storitve in svetovalne storitve

Poslovne knjige vodimo na programski opremi podjetja Saop d.o.o.  Uporabljamo pa modula ICenter in MiniMAX.