Regres za letni dopust 2011

Delavec, ki ima pravico do letnega dopusta, ima pravico do regresa za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Višina regresa za letni dopust? 

 Delavec, ki ima pravico do letnega dopusta, ima pravico do regresa za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. V določenih primerih je delavec upravičen le do sorazmernega dela regresa, in sicer:

  • če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta,
  • če je delavec zaposlen s krajšim delovnim časom (razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu; v teh primerih ima pravico do celotnega regresa).

Zakon o delovnih razmerjih določa minimum pravic, tako da kolektivna pogodba lahko določa višji znesek regresa, do katerega je upravičen delavec.  Višina regresa je praviloma (v znesku, ki presega znesek minimalne plače) opredeljena v kolektivnih pogodbah. V skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l.RS, št. 42/02 in 103/07, v nadaljevanju ZDR) je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače.

Rok izplačila regresa za letni dopust?

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. 

Obdavčitev izplačila regresa

Regres se šteje med dohodke iz delovnega razmerja in je zato obdavčen z dohodnino, ki se izračuna in odtegne ob izplačilu. Akontacija dohodnine se obračuna po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka. Če delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25 %. Vir: Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Uradni list RS 117/2006, 16.11.2006

Prispevki za socialno varnost

Prispevki se obračunavajo in plačujejo od regresa za letni dopust v delu, ki presega 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji. V kolikor se izplačilo regresa opravi v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši obračun prispevkov ter poračun plačanih prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust. Vir: Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV), Uradni list RS 5/1996, 21.1.1996

Deli s prijatelji