Katere pomoči so na voljo samostojnim podjetnikom ob koronavirusu

Na tem mestu so zbrani ukrepi, ki so na voljo samostojnim podjetnikom, ki so se znašli v težavah zaradi epidemije koronavirusa.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

 • kateri ukrepi so že na voljo;
 • na katere razpise se lahko prijavite tudi samostojni podjetniki;
 • kako zapreti espe.

Vsebina

 • Oddaja davčnega obračuna
 • Oddaja letnega poročila
 • Mesečni temeljni dohodek
 • Oprostitev plačila prispevkov
 • Odlog plačila prispevkov
 • Nadomestilo za brezposelnost
 • Kako zapreti espe
 • Razpisi

Oddaja davčnega obračuna

Samostojni podjetniki imate rok za oddajo davčnega obračuna 31. maja.

Davčni obračun oddate prek portala eDavki, izpolniti je treba obrazec DohDej.

Spremenjen rok za določitev nove zavarovalne osnove: Zaradi prestavitve roka za oddajo letnih poročil se podaljša tudi rok za določitev nove zavarovalne osnove. Ta se določi za mesec po mesecu oddaje davčnega obračuna. Skrajni rok je torej junij 2020. Nova zavarovalna osnova je podlaga za določitev prispevkov, ki jih bodo v letu 2020 plačevali samostojni podjetniki.

Višina prispevkov: V letu 2020 minimalni prispevki, ki jih plačujejo samostojni podjetniki, znašajo 401,98 evra. Minimalne prispevke plačuje večina samostojnih podjetnikov.

Oddaja letnega poročila

Rok za oddajo letnega poročila je podaljšan na 31. maj. Normiranim espejem letnega poročila ni treba oddati.

Letno poročilo malih samostojnih podjetnikov mora vsebovati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

Letno poročilo srednjega in velikega podjetnika pa obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, pojasnila in razkritja ter poslovno poročilo.

Oddati ga morate na spletni strani AJPES.

Mesečni temeljni dohodek

Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v občutno zmanjšanem obsegu, so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 evrov za marec in po 700 evrov za april in maj 2020.

Davčni neplačniki oziroma tisti, ki bodo na dan uveljavitve tega zakona imeli neporavnane davčne obveznosti, do mesečnega temeljnega dohodka ne bodo upravičeni. Dodajmo še, da mora biti samozaposlitev edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje.

Kdo je do tega upravičen? Tisti, ki imajo občutno zmanjšan obseg poslovanja. Občutno zmanjšan obseg pomeni vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v marcu 2020 glede na mesec prej ali vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v aprilu ali maju glede na februar. Upravičenec mora vrniti pomoč, če njegovi prihodki v prvem polletju niso za vsaj petino nižji od lanskega prvega polletja in če so ti v drugem polletju glede na isti čas lani višji od 20 odstotkov.

Kako do njega? Prek Fursa oziroma eDavkov boste morali predložiti izjavo, da zaradi COVID-19 ne morete opravljati dejavnosti oziroma jo opravljate v precej zmanjšanem obsegu.

Do kdaj morate vložiti izjavo in kdaj dobite nakazilo?

 • Tistim, ki boste izjavo vložili do 18. aprila 2020 za marec, bo Furs mesečni temeljni dohodek nakazal 25. aprila.
 • Tistim, ki boste izjavo vložili od 19. do 30. aprila 2020 za marec, ali april, ali marec in april skupaj, bo Furs denar nakazal do 10. maja.
 • Tistim, ki boste izjavo vložili od 1. do 31. maja 2020 za marec, ali april, ali maj, ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, bo Furs denar nakazal 10. junija.
 • Najpozneje morate izjavo predložiti 31. maja. Mesečni temeljni dohodek za marec, april in maj 2020 se izplača v enkratnem znesku.

Oprostitev plačila prispevkov

Espeji so oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja za april in maj, ter kot pojasnjujejo na Fursu, tudi za prispevke po 13. marcu. Do tega ukrepa niso upravičeni tisti, ki bodo na dan oddane vloge imeli neporavnane zapadle davčne obveznosti.

Prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje v tem obdobju v obe blagajni nakazuje država, pravice se ohranijo.

Kdo bo upravičen do oprostitve plačila prispevkov? Do ukrepa boste upravičeni tisti, ki boste tudi do mesečnega temeljnega dohodka, torej tisti, ki so izgubili precejšen del dohodkov. Konkretno: tisti, ki zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v precej zmanjšanem obsegu. Kot pojasnjuje Furs, so pogoji taki kot pri mesečnem temeljnem dohodku: občutno zmanjšan obseg tore pomeni vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v marcu 2020 glede na mesec prej ali vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v aprilu ali maju glede na februar.

Če ti pogoji niso doseženi, mora upravičenec vrniti celotno pomoč; eden od pogojev, da vam ne bo treba vračati pomoči je tudi, da so prihodki v prvem polletju za vsaj petino nižji od lanskega prvega polletja in da ti v drugem polletju glede na lanskega niso višji od 20 odstotkov.

Kako do oprostitve? Za oprostitev plačila prispevkov boste mogli na Furs predložiti izjavo. Ta bo dostopna od 14. aprila, možno jo bo oddati le prek eDavkov. Za uveljavljanje upravičenja oprostitve plačila prispevkov in za uveljavljanje mesečnega temeljnega dohodka uporabite isto izjava

Kdaj je treba oddati izjavo? Rok je konec posameznega meseca, za katerega boste želeli odpis prispevkov. Torej, denimo, za odpis aprilskih prispevkov boste izjavo morali predložiti do konca aprila. 

Če se pozneje ugotovi, da ste dali neresnične podatke, boste morali oproščene prispevke vračati, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Odlog plačila prispevkov

Samozaposlenim (espejem in drugim fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, na primer novinarjem, odvetnikom ...), ki nimajo drugih zaposlenih, ta samozaposlitev pa je njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, bo zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v aprilu, maju in juniju 2020.

Do odloga bo zavezanec upravičen avtomatično, kar pomeni, da mu ne bo treba vlagati vloge. Neporavnane prispevke mora upravičenec poravnati najpozneje do 31. marca 2022. Plačilo je možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. marca 2022 na zneske odloženih prispevkov ne tečejo zamudne obresti.

Pogoj je, da so zapadle obveznosti na dan 28. februarja poravnane. Če obveznosti višje od 50 evrov niso poravnane, je čas za to do 6. aprila.

Nadomestilo za brezposelnost

Samostojni podjetniki, ki bodo zaprli espe, lahko zaprosijo za nadomestilo za brezposelnost.

Espe lahko uveljavlja denarno nadomestilo za brezposelnost, če je zaprtje posledica objektivnih razlogov. Objektivni razlogi so dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v večjem obsegu vezano poslovanje, in tudi razglašena pandemija, torej tudi koronavirus.

Pogoj za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost je, da ima samostojni podjetnik vsaj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih plačane prispevke za obvezno socialno varnost.

Obrazec za pridobitev nadomestila za brezposelnost se odda prek zavoda za zaposlovanje.

Kako zapreti espe

Vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti morate na spletnih straneh AJPES objaviti, da boste nehali opravljati dejavnost, in ob tem navesti tudi datum prenehanja. Obvestilo o prenehanju lahko pošljete v objavo prek aplikacije OOPS ali skenirano po elektronski pošti na objava.prenehanja@ajpes.si. Lahko pa ga pošljete tudi na katerokoli izmed izpostav AJPES.

Poleg objave na spletnih straneh AJPES lahko o prenehanju dejavnosti obvestite tudi po drugih poteh; s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja …

Izbris iz poslovnega registra

Prijavo za izbris morate vložiti najmanj tri dni pred želenim datumom izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije. Vlogo vložite sami ali pa vaš pooblaščenec, oddate jo lahko prek spleta. Kot rečeno morate še pred tem svoj namen o prenehanju dejavnosti javno objaviti.

Pred prijavo prenehanja poslovanja morate razrešiti tudi vsa vprašanja z dolžniki in morebitnimi zaposlenimi, saj se v nasprotju z gospodarskimi družbami pri podjetniku ne izpelje postopek likvidacije.

Po zaprtju statusa samostojnega podjetnika s.p. ostane odgovoren za vse neporavnane obveznosti, ki izhajajo iz naslova opravljanja dejavnosti, in sicer z vsem osebnim premoženjem. Prav tako prevzamete pravico do vseh neplačanih terjatev, ki jih ima espe do svojih kupcev na dan zaprtja.

Tretji dan po oddaji vloge bo podjetje zaprto. Po izbrisu iz poslovnega registra pa je treba urediti še obveznosti do finančne uprave (Furs) in na banki zapreti poslovni račun.

Odjava iz socialnih zavarovanj

Odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj lahko z obrazcem M-2 vložite v osmih dneh pred dnevom izbrisa samostojnega podjetnika iz poslovnega registra, in to prek spleta.

Med opombe obrazca M-2, na katerem se vloži odjava, morate zapisati opombo, da se vlaga odjava zaradi izbrisa in kdaj naj bi bil izbris. Zadnji dan za vložitev odjave iz obveznih socialnih zavarovanj prek portala e-VEM je en dan pred datumom izbrisa.

Davčni obračun

Kot samostojni podjetnik morate v 60 dneh od dneva prenehanja opravljanja dejavnosti na Furs vložiti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Iz tega obračuna morajo biti razvidni prihodki in odhodki, ki so nastali do dneva prenehanja opravljanja dejavnosti.

Obračun oddate tako kot rednega prek eDavkov, le da označite samo tisto obdobje v letu, ko je vaš espe posloval.

Osnovna sredstva

Prenos osnovnih sredstev je avtomatska posledica zaprtja espeja. Vsa sredstva, torej vse premoženje in hkrati vsi dolgovi se prenesejo v zasebno sfero oziroma "v gospodinjstvo. Torej, če prenehate z dejavnostjo 31. marca, so naslednji dan, torej 1. aprila, vse to premoženje in tudi dolgovi stvar podjetnikovega gospodinjstva. Vse, kar imate kot podjetnik v zaključni bilanci stanja, preide v gospodinjstvo, če zaključne bilance stanja ni, pa na podlagi popisa ali drugih listin – recimo podjetniki normiranci, ki ne vodijo poslovnih knjig, morajo voditi evidenco osnovnih sredstev.

V zadnjem davčnem obračunu mora samostojni podjetnik:

 • Davčno osnovo povečati za razliko med tržno (torej primerljivo ceno take rabljene računalniške opreme) in knjigovodsko vrednostjo, če je tržna vrednost višja od knjigovodske vrednosti tega računalnika.
 • Davčno osnovo zmanjšati za razliko med tržno in knjigovodsko vrednostjo opreme, če je tržna vrednost nižja od knjigovodske vrednosti opreme.

Če espe vodi register osnovnih sredstev in poslovne knjige, je knjigovodska vrednost jasna, če vodi zgolj evidenco, pa mora knjigovodsko vrednost šele ugotoviti. Knjigovodska vrednost je namreč razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti zaradi amortizacije.

Konkreten primer: Če je espe kupil prenosnik decembra 2018, se začne amortizacija obračunavati z januarjem 2019. V tem primeru je ob predpostavki, da espe neha poslovati 31. marca, računalnik amortiziran za 15 mesecev (12 mesecev 2019 in trije meseci 2020). Če je bila nabavna vrednost računalnika tisoč evrov in če je podjetnik načrtoval z njim opravljati dejavnost denimo dve leti (davčni predpisi dovoljujejo amortizacijo računalniške opreme na najmanj dve leti, preostale opreme, denimo pohištva, strojev, vozil pa najmanj na pet let), ima ta računalnik na dan 31. marca knjigovodsko vrednost 375 evrov (1.000 evrov/24 mesecev = 41,6667 evra mesečna amortizacija, torej že amortizirano 625 evrov (16 mesecev), razlika je torej 1000 – 625 = 375 evrov).

Potem paje treba preveriti še, kolikšna bi bila vrednost enakega prenosnika, starega leto in četrt. Če je recimo tržna vrednost takega enakovrstnega računalnika 400 evrov, bo svojo davčno osnovo povečal za 25 evrov, če pa je tržna vrednost 300 evrov, bo davčno osnovo zmanjšal za 75 evrov. Vendar je za tako povečanje/zmanjšanje davčne osnove treba imeti dokazila, denimo oglase s spletne strani in podobno. Lahko pa podjetnik tudi predpostavi, da je amortiziral realno (ne prehitro in ne prepočasi) in če podatka o tržni vrednosti ni možno dobiti, tudi ni vpliva na davčno osnovo.

Razpisi

Za espeje je na voljo denar Slovenskega podjetniškega sklada. Ta je objavil trenutnim razmeram prilagojen razpis za dodeljevanje jamstev za bančna posojila.

Prek sklada je mogoče dobiti od 60- do 80-odstotno jamstvo za posojilo, ročnost posojila je od 1,5 do 10 let za razvojne garancije in od 1,5 do pet let za mikrogarancije (to so garancije za posojila za obratni kapital). Moratorij za odplačilo glavnice je pri posojilih za naložbe do 24 mesecev, pri posojilih za obratni kapital pa do šest mesecev.

Med upravičene stroške na področju investicijskih vlaganj sodijo stroški nakupa novih strojev in opreme, zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, nematerialne investicije. Posojilo se lahko porabi tudi za obratna sredstva, kamor sodijo izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve in izdatki za plače.

Povzeto po: https://podjetnik.finance.si/koronaespe#130

Avtor: Špela Mikuš

Deli s prijatelji