Regres za letni dopust

Pravico do izplačila regresa imajo delavci, ki imajo pravico do dopusta. Delodajalec mora delavcu odmeriti število dni dopusta za vsako leto posebej in to najkasneje do 31. marca v tekočem koledarskem letu, ter ga o tem obvestiti.

Do regresa je upravičen v enakem deležu, kot je upravičen do dopusta, do dopusta pa je upravičen v enakem deležu, kot je v tem koledarskem letu zaposlen.

 

Tako ima delavec v posameznem koledarskem letu pravico do celotnega letnega dopusta le v primeru, da je v tem celotnem koledarskem letu zaposlen.

 

Če je zaposlen pri večih delodajalcih, se breme dopusta in regresa sorazmerno z trajanjem zaposlitve porazdeli med vse delodajalce.

 

Tako je delavec upravičen do 1/12 regresa za vsak mesec zaposlitve v tekočem koledarskem letu.

 

Minimalni regres v zasebnem sektorju, je višina minimalne plače v tekočem letu. V 2024 to znaša 1.253,90 EUR. Morebitna kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca, lahko določa tudi višji minimalni regres.

V primeru, da se delavec pri delodajalcu zaposli po roku za izplačilo regresa (po 1. juliju), zakon konkretnega roka za izplačilo ne določa, po sodni praksi pa mora delodajalec delavcu izplačati regres do konca leta.

Izjemoma lahko delodajalec, ki ima likvidnostne težave, regres izplača tudi po 1. juliju, vendar pa ga mora izplačati najkasneje do 1. novembra.

Delodajalec lahko tako regres izplača v nedenarni obliki npr. v bonih le v primeru, ko to dopušča kolektivna pogodba, ki zanj velja.

 

Deli s prijatelji